TicketLIVE - Naživo je to nejlepší

OCHRANA A ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

OBCHODNÍ SDĚLENÍ

 

Preambule

 

Společnost Ticketlive PRO s.r.o., IČO: 050 42 160, se sídlem Korunní 1263/53, Praha - Vinohrady, 120 00 , zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 257442  (dále jen „Ticketlive PRO“), uchovává a zpracovává osobní údaje a důvěrné informace, které jí byly svěřeny, a to v souladu s právním řádem České republiky, zejména se zákonem č.   101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění (dále jen „Zákon“).

 

Společnost Ticketlive PRO uchovává a zpracovává pouze ty osobní údaje, které jí návštěvníci těchto webových stránek, fyzické osoby (dále jen „Zákazníci“), dobrovolně prostřednictvím těchto webových stránek poskytnou. Základním závazkem společnosti Ticketlive PRO je, zajistit takto poskytnutým osobním údajům odpovídající ochranu a zabezpečení proti jakémukoli zneužití.

 

Společnost Ticketlive PRO je registrována jako zpracovatel osobních údajů u Úřadu pro ochranu osobních údajů pod reg. č.: 00066198

Pravidla zpracování osobních údajů a jejich ochrana

 

Vytvořením účtu (registrací) na těchto webových stránkách uděluje Zákazník dobrovolný souhlas se zpracováním svých osobních údajů, a to zejména, nikoli však výlučně, se zpracováním jména, příjmení, adresy bydliště, elektronické adresy, pohlaví a telefonního čísla.

 

Zákazník je plně srozuměn a souhlasí s tím, že společnost Ticketlive PRO uchovává a zpracovává jeho osobní údaje pro účely realizace práv a povinností souvisejících s nákupem vstupenek prostřednictvím těchto webových stránek, správy, vedení uživatelského účtu a tvorby databáze stálých a potenciálních zákazníků. Zákazník dále souhlasí se zasíláním informací a obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, v platném znění.

 

Zákazník je povinen uvádět své osobní údaje (např. při registraci, při objednávce) správně, přesně a pravdivě. Zákazník bude bez zbytečného odkladu informovat společnost Ticketlive PRO o všech změnách zpracovávaných osobních údajů.

 

Osobní údaje Zákazníků budou zpracovávány po dobu platnosti registrace Zákazníka na těchto webových stránkách, a to automatizovaně v elektronické formě nebo manuálně v listinné podobě.

 

Zpracováním osobních údajů Zákazníků může společnost Ticketlive PRO pověřit třetí osobu jako zpracovatele, a to na základě písemné smlouvy. Osobní údaje Zákazníků nebudou společností Ticketlive PRO, bez předchozího souhlasu příslušného Zákazníka, předávány třetím osobám, s výjimkou jejich předání za účelem vymáhání pohledávek společnosti Ticketlive PRO vůči Zákazníkovi. Zákazník s poskytnutím svých osobních údajů této třetí osobě výslovně souhlasí.

 

Zákazník má v souladu se Zákonem právo nahlížet do poskytnutých osobních údajů a opravovat je. V souladu s ustanovením § 20 odst. 1 Zákona je společnost Ticketlive PRO případně třetí osoba jako zpracovatel povinna provést likvidaci osobních údajů Zákazníků, jakmile pomine účel, pro který byly osobní údaje Zákazníků zpracovávány, nebo na základě žádosti Zákazníka dle ustanovení § 21 Zákona. V souladu s ustanovením § 21 Zákona má Zákazník rovněž právo požádat společnost Ticketlive PRO jako správce osobních údajů o vysvětlení, příp. o odstranění závadného stavu, bude-li se domnívat, že jeho osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu se Zákonem nebo v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života.

 

Zákazník je oprávněn svůj souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoli, písemně, odvolat, a to na elektronické adrese info@ticketlive.cz  nebo na adrese sídla společnosti Ticketlive PRO. Zákazník bere na vědomí, že takové odvolání souhlasu se netýká a neznamená odvolání souhlasu uděleného pro účely zasílání obchodních sdělení. Tento souhlas se odvolává odděleně. Zákazník má možnost tak učinit vždy prostřednictvím každého obchodního sdělení, tedy e-mailem / odkazem uvedeným v samotném obchodním sdělení.